Yhteystiedot

Fysio Sakura Oy
Rajatorpantie 41C
01640 Vantaa

Puhelin: 045 3547 474

Sähköpostit: info@fysiosakura.fi, erick@fysiosakura.fi ja leena.brotherus@fysiosakura.fi

Y-tunnus: 2502729-3

 

Fysio Sakuraan pääset arkisin julkisen liikenteen avulla. Köysikujan pysäkiltä on lyhyin matka Tamro-talon sisäänkäynnille. Kulje porteista Tamro-talon pihaan ja C-rapulle eli ensimmäinen ovi oikealla rakennuksen luokse tullessasi. Ovet ovat auki 8-16, tämän ajan ulkopuolella voit oven oikealla puolella olevan summerin avulla soittaa oven avauksen koodilla 314.

Muutamme 1.7.2019 Kannelmäkeen Sitratori 3, 00420 Helsinki. Kannelmäen juna-aseman viereen, tervetuloa.

 

Rekisteriseloste

Henkilötietolaki 10 § ja 24 § Laatimispäivä 23.3.2019   

Fysio Sakura Y-tunnus: 2502729-3

 

1 Rekisterinpitäjä Fysio Sakura Oy Osoite: Rajatorpantie 41 c, 01640 Vantaa Puhelin: 0453547474 Sähköposti: info@fysiosakura.fi

2 Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa Erick Ellison Fysio Sakura / Rajatorpantie 41 c, 01640 Vantaa Sähköposti: erick@fysiosakura.fi

3 Rekisterin nimi Fysio Sakura potilasrekisteri

4 Rekisterin henkilötietojen käyttötarkoitus Fysioterapian ja kuntoutuksen sekä muiden terveyttä edistävien toimenpiteiden dokumentointi, laadunseuranta, laskutapahtuminen muodostaminen, asiakassuhteen ylläpito. Potilasrekisteriä voivat käsitellä Väestörekisterikeskuksen varmennepalvelujen määrittämien eri tasoisten valtuuksien perusteella:

• Yrityksen terveydenhuollon palveluja tuottavat terveydenhuollon ammattihenkilöt

• Muut palveluja tuottavat tai tukitehtäviä suorittavat henkilöt, jotka eivät ole terveydenhuollon ammattihenkilöitä 

 

Kullekin käyttäjälle määritelty on näkyvyys, joka on suhteessa hänen tehtäviinsä. Muut kuin terveydenhuollon ammattihenkilöt eivät voi tarkastella asiakaskohtaisia terveystietoja.

5 Rekisterin tietosisältö

Fysio Sakuran Oy:n potilasrekisteri sisältää:

 Potilastietojärjestelmään tallennetaan Henkilötiedot

• Nimi, henkilötunnus, asiakkaan yhteystiedot, mahdollinen huoltajuussuhde

Ajanvaraustapahtumiin liittyvät tiedot:

• Ajanvarauksen ajankohta ja ajanvaraustyyppi

Hoitojakson tiedot:

• hoidon kannalta oleellisia terveyteen liittyviä tietoja, mahdolliset lähetetiedot, hoidon ja tapahtumien dokumentointi, tapahtumien hintatiedot

Laskutus ja reskontra:

• Edellisiä tietoja hyödyntäen

 6 Säännönmukaiset tietolähteet

• Asiakas luovuttaa tallennettavat tiedot pääsääntöisesti itse • Asiakkaan kirjallisella luvalla tietoja voidaan pyytää muilta terveydenhuollon toimijoilta tai tarkastella Kansallisen terveysarkistoon dokumentoitua tietoa

7 Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Potilasrekisterin tietoja luovutetaan asiakkaan suostumuksella lähettävälle lääkärille tai työterveyshuoltoon. Potilastietojärjestelmän tiedot tallentuvat Kansalliseen terveysarkistoon.

8 Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Henkilötietoja eikä henkilöön liittyviä terveystietoja ei siirretä EU- tai ETA-alueen ulkopuolelle.

9 Rekisterin suojauksen periaatteet

A Manuaalinen aineisto Manuaalinen aineisto säilytetään lukitussa tilassa Fysio Sakurassa.

 

B Tietojärjestelmään tallennettu aineisto Hoitotietoja voivat käyttää ainoastaan kyseessä olevan asiakkaan hoitoon tai siihen liittyviin tehtäviin osallistuvat. Hoitoon liittyvät tiedot ovat salassa pidettäviä ja vaitiolovelvollisuuden alaisia tietoja. Kullekin käyttäjälle määritelty on näkyvyys, joka on suhteessa hänen tehtäviinsä. Muut kuin terveydenhuollon ammattilaiset eivät voi nähdä terveystietoja. Asiakasrekisterin tietoja ei luovuteta sivullisille. Tietojärjestelmän tietotekninen suojaus vastaa viranomaisvaatimuksia. Tietokanta on salattu niin, että sen tietojärjestelmätoimittajat eivät voi nähdä asiakastietoja.

10 Tietojen tarkastusoikeus

Asiakkaalla on oikeus tarkastaa itseään koskevat terveystiedot (potilasrekisteritiedot - henkilötietolaki (523/1999) 26 §) ilman aiheetonta viivytystä.  Tarkastuspyyntö tehdään kirjallisesti sähköpostiin info@fysiosakura.fi. Tarkastus toteutetaan joko henkilökohtaisesti käynnin yhteydessä tai toimittamalla asiakkaalle tulosteet terveystiedoista. Rekisteriin rekisteröity asiakas voi saattaa asian tietosuojavaltuutetun käsiteltäväksi. 

 

11 Tietojen korjaaminen

Rekisterinpitäjän on ilman aiheetonta viivytystä oma-aloitteisesti tai asiakkaan vaatimuksesta oikaistava, poistettava tai täydennettävä potilasrekisterissä oleva virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut henkilötieto (Henkilötietolaki 29 §).  

 

Tiedon korjaamista ei kuitenkaan saa suorittaa potilaan vaatimalla tavalla, jos tieto potilaan tutkimuksen tai hoidon kannalta arvioiden on tarpeellinen/välttämätön ja tiedon tallentamiselle on lain mukaiset perusteet. Hoitovastuuseen liittyvien syiden vuoksi on terveydenhuollon rekistereissä säilytettävä myös aikaisempi tieto asianmukaisin korjausmerkinnöin (Sosiaali- ja terveysministeriön ("STM") asetus potilas-asiakirjoista 289/2009).  

 

Tiedon korjaamisvaatimus tehdään aina kirjallisena. Vaatimus tulee yksilöidä ja perustella riittävästi. Tiedon korjaamista koskeva vaatimus osoitetaan asiakkaan tai hänen huoltajansa/edunvalvojansa allekirjoittamana alkuperäisen kirjauksen tehneelle henkilölle, joka vastaa korjauksen tekemisestä. Mikäli tämä ei ole mahdollista, terveydenhuollon palveluista vastaava henkilö tekee korjauksen.

 

Korjatut ja mahdollisesti poistetut tiedot jäävät tausta-aineistoon ja ovat sieltä myöhemmin todennettavissa. Korjaus- ja poistomerkinnöissä tulee näkyä korjauksen kohde, korjauksen peruste, päätöksen tehneen henkilön nimi ja asema sekä päätöspäivä (STM:n asetus potilasasiakirjoista 289/2009). Jos korjauksen toteuttaa joku muu henkilö kuin päätöksen tekijä, myös hänen nimensä, asemansa ja korjauksen toteuttamispäivä tulee ilmetä. Jollei vaatimusta tiedon korjaamisesta hyväksytä, siitä on annettava potilaalle kirjallinen todistus. Todistuksessa on mainittava syyt, joiden vuoksi vaatimusta ei ole hyväksytty (Henkilötietolaki29 §). Lisäksi on ilmoittava valitusmahdollisuudesta ja annettava muutoksenhakuohjeet.

 

12 Rekisteröidyn oikeudet

Oikeus saada pääsy tietoihin
EU 2016/679:n 15. artikla.

 

Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle
EU 2016/679:n 77. artikla

 

Oikeus vaatia tiedon korjaamista
EU 2016/679:n 16. artikla

 

Oikeus poistaa tiedot
EU 2016/679:n 17. artikla

 

Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen
EU 2016/679:n 20. artikla

 

 

13 Potilasasiamies Fysio Sakuran potilasasiamiehenä toimii:

Asianajaja Ismo Saarinen            

Osoite: Nuijamiestentie 5 B, 00400 Helsinki            

Puhelin:       09 477 2356            

Sähköposti: ismo.saarinen@saarinenlaw.fi

 

Potilasasiamiehen tehtävänä on:

• neuvoa potilaita potilaan asemaan ja oikeuksiin liittyvissä asioissa

• avustaa potilasta muistutusten ja potilasvahinkoilmoitusten tekemisessä sekä mahdollisten kurinpito- ja oikeustoimien vireille panemisessa

• tiedottaa potilaan oikeuksista sekä

• toimia muutenkin potilaan oikeuksien edistämiseksi ja toteuttamiseksi.